Vyberte stranu
Občianske právo
 • vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv v oblasti občianskeho práva (napr. kúpnych zmlúv, zámenných zmlúv, darovacích zmlúv, zmlúv o dielo, nájomných zmlúv, záložných zmlúv, zmlúv o zriadení vecného bremena, zmlúv o zrušení vecného bremena a pod.) a ďalších právnych dokumentov (napr. dodatkov k zmluvám, dohôd o zrušení záväzku, výpovedí zo zmlúv, odstúpení od zmlúv, listín o uznaní dlhov, listín o započítaní pohľadávok, zmlúv o postúpení pohľadávok, ručiteľských vyhlásení, dohôd o urovnaní a pod.)
 • vypracovanie a pripomienkovanie právnych analýz, stanovísk a rozborov v oblasti občianskeho práva
 • zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (napr. rozdelenie pozemku medzi spoluvlastníkov, prikázanie nehnuteľnosti do výlučného vlastníctva jedného zo spoluvlastníkov a pod.)
 • zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov počas trvania manželstva
 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (majetkovo-právne vysporiadanie manželov)
 • zodpovednosť za škodu, náhrada škody, bezdôvodné obohatenie
 • ochrana osobnosti
 • zastupovanie klientov v občiansko-právnych sporoch pred súdmi a inými orgánmi
 • poskytovanie ďalších právnych služieb podľa požiadaviek, potrieb a pokynov klienta
Obchodné právo
 • vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv v oblasti obchodného práva (napr. kúpnych zmlúv a zmlúv o dielo v režime obchodného zákonníka, nepomenovaných zmlúv rôzneho druhu a pod.) a ďalších právnych dokumentov (napr. dodatkov k zmluvám, dohôd o zrušení záväzku, výpovedí zo zmlúv, odstúpení od zmlúv, listín o uznaní pohľadávok, listín o započítaní pohľadávok, zmlúv o postúpení pohľadávok, ručiteľských vyhlásení, dohôd o urovnaní a pod.)
 • vypracovanie a pripomienkovanie iných právnych dokumentov (napr. všeobecných obchodných podmienok, reklamačných poriadkov a pod.)
 • vypracovanie a pripomienkovanie právnych analýz, stanovísk a rozborov v oblasti obchodného práva
 • zastupovanie klientov v obchodno-právnych sporoch pred súdmi a inými orgánmi
 • právny audit spoločností
 • poskytovanie ďalších právnych služieb podľa požiadaviek, potrieb a pokynov klienta
Právo obchodných spoločností
 • zakladanie obchodných spoločností (spoločností s ručením obmedzeným, akciových spoločností, verejných obchodných spoločností, komanditných spoločností) a družstiev, najmä vypracovanie potrebnej dokumentácie, ohlásenie živnosti, vypracovanie a podanie návrhu na zápis do obchodného registra a pod.
 • zmeny v obchodných spoločnostiach a družstvách, najmä vypracovanie potrebnej dokumentácie, ohlásenie živnosti, vypracovanie a podanie návrhu na zápis zmeny do obchodného registra a pod.
 • zrušenie obchodných spoločností a družstiev
 • zápis a zmeny o konečných užívateľoch výhod do obchodného registra
 • zastupovanie klientov pred príslušným registrovým súdom a inými orgánmi
 • vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv v oblasti práva obchodných spoločností (napr. zmlúv o výkone funkcie konateľa a pod.)
 • poskytovanie ďalších právnych služieb podľa požiadaviek, potrieb a pokynov klienta
Správa a vymáhanie pohľadávok
 • vypracovanie predžalobných výziev a zastupovanie klientov v rámci mimosúdnych rokovaní s protistranou
 • vypracovanie a podanie návrhov (žalôb)
 • vypracovanie a podanie návrhov na vykonanie exekúcie
 • prihlasovanie pohľadávok do konkurzu a reštrukturalizácie
 • zastupovanie klientov v súdnych, rozhodcovských, exekučných, konkurzných a reštrukturalizačných konaniach
 • poskytovanie ďalších právnych služieb podľa požiadaviek, potrieb a pokynov klienta
Nehnuteľnosti
 • vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (kúpnych zmlúv, zámenných zmlúv, darovacích zmlúv)
 • vypracovanie a pripomienkovanie nájomných a podnájomných zmlúv
 • vypracovanie a pripomienkovanie záložných zmlúv, zmlúv o zriadení a zrušení vecného bremena (napr. právo doživotného bývania a užívania, právo prechodu a prejazdu a pod.)
 • vypracovanie a podanie návrhov/žiadostí do katastra nehnuteľností a zastupovanie klientov v katastrálnom konaní
 • zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti (napr. rozdelenie pozemku medzi spoluvlastníkov, prikázanie nehnuteľnosti do výlučného vlastníctva jedného zo spoluvlastníkov a pod.)
 • zastupovanie klientov v sporoch týkajúcich sa nehnuteľnosti (napr. určenie vlastníckeho práva a pod.)
 • poskytovanie ďalších právnych služieb podľa požiadaviek, potrieb a pokynov klienta
Pracovné právo
 • vypracovanie a pripomienkovanie dokumentácie v oblasti pracovného práva (napr. pracovných zmlúv, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, pracovných poriadkov, organizačných poriadkov, interných smerníc, dohôd o hmotnej zodpovednosti, dohôd o skončení pracovného pomeru, výpovedí, okamžitých skončení pracovného pomeru, skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe a pod.)
 • nároky zamestnávateľov a zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov (napr. nároky vyplývajúce z neplatného skončenia pracovného pomeru a pod.)
 • zastupovanie zamestnávateľov a zamestnancov v pracovnoprávnych sporoch
 • poskytovanie ďalších právnych služieb podľa požiadaviek, potrieb a pokynov klienta
Rodinné právo
 • rozvod manželstva, zverenie do výlučnej osobnej / striedavej osobnej starostlivosti, úprava styku, výživné a pod.
 • zastupovanie klientov v konaní pred súdmi
 • poskytovanie ďalších právnych služieb podľa požiadaviek, potrieb a pokynov klienta
Dedičské právo
 • právne poradenstvo v oblasti dedičského práva
 • vypracovanie a pripomienkovanie právnych dokumentov (napr. závet, listina o vydedení a pod.)
 • zastupovanie dedičov a veriteľov v konaní o dedičstve a sporoch vyplývajúcich z tohto konania
 • poskytovanie ďalších právnych služieb podľa požiadaviek, potrieb a pokynov klienta
Správne právo
 • vypracovanie podaní (napr. návrhy na začatie konania, vyjadrenia, odvolania a pod.)
 • zastupovanie klientov v správnom konaní
 • poskytovanie ďalších právnych služieb podľa požiadaviek, potrieb a pokynov klienta
Trestné právo
 • zastupovanie poškodených v trestnom konaní
 • obhajoba v trestnom konaní
 • poskytovanie ďalších právnych služieb podľa požiadaviek, potrieb a pokynov klienta